O baterijama

Baterije su uređaji u kojima se energija hemijskih reakcija direktno pretvara u električnu energiju.

Baterije se, prema principu rada dele na:

 • primarne (izvori električne energije jednokratne upotrebe),
 • sekundarne (izvori električne energije višekratne upotrebe)  i
 • galvanske gorivne spregove (kontinuelni izvori električne energije dok postoji dovod goriva).

 

U primarne spadaju:

 • Leklanše
 • Alkalni MnO2
 • Živa-oksid-cink
 • Srebro-oksid-cink
 • Metal-vazduh

 

U sekundarne (akumulatore) spadaju:

 • Olovni
 • Nikl-kadmijum (NiCd)
 • Nikl-metal-hidrid (NiMH)
 • Srebro-cink
 • Srebro-kadmijum
 • Nikl-gvožđe
 • Nikl-cink
 • Litijum-jon (LI-ion)

 

U gorivne spregove spadaju:

 • Vodonik-kiseonik
 • Vodonik-vazduh
 • Hidrazin-kiseonik
 • Hidrazin-vodonik-peroksid
 • Metanol-vazduh

 

Najrasprostranjenije su olovne baterije (za startovanje automobila, za upotrebu u vozilima na električni pogon, kao rezervni izvor energije u industrijskim postrojenjima...) i litijum-jonske baterije koje se upotrebljavaju kao rezervni izvor energije za tehničke uređaje (laptopovi, alati, telefoni...).